Zoeken
Menu
Norm voor meterruimten wordt stapsgewijs aangepast

NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ wordt in de komende jaren op verschillende onderdelen aangepast. Om de norm aan te laten sluiten bij toekomstige woonwensen, zullen stapsgewijs verschillende wijzigingen worden doorgevoerd. De eerste set aan wijzigingen, waaronder de verruiming van de afstand van de meterruimte tot de hoofdtoegangsdeur, is gepubliceerd ter commentaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart 2022 commentaar indienen.

NEN 2768 specificeert de eisen voor de minimale binnen afmetingen en de indeling van de meterruimte in een woning bestemd voor aansluitingen op netwerken van nutsvoorzieningen. Belanghebbende partijen hebben in de NEN-commissie 'Meterruimten' uitvoerig overleg over welke aanpassingen, met welke randvoorwaarden, nodig zijn om de meterruimte optimaal in te richten voor toekomstig gebruik. De wijzigingen worden in NEN 2768+A1:2018 verwerkt. De IWUN-bladen worden hier vervolgens ook op aangepast.

Aanpassingen in Ontwerp wijzigingsblad A2

  • De maximale afstand van de meterruimte tot aan de hoofdtoegangsdeur wordt verruimd naar 4,5 meter (dit was 3 meter). Daarmee kan de indeling van de vloerplannen van, met name compacte, woningen worden geoptimaliseerd. Brandweer Nederland heeft hiermee ingestemd. Deze wijziging is ook in NEN 7244-10:2021 verwerkt.
  • Er is een nieuwe term 'hoofdtoegangsdeur' geïntroduceerd om bij woningen met verschillende toegangsdeuren (voordeur, achterdeur, garagedeur) te specificeren bij welke deur de meterruimte moet komen. Dit bleek in de praktijk onduidelijk.
  • De termen voor 'hoogbouw' en 'laagbouw' zijn gewijzigd in 'eengezinswoning' en 'meergezinswoning' en de bijbehorende definities zijn overgenomen van het CBS.
  • Paragraaf 4.1 met eisen voor toegankelijkheid en afsluitbaarheid is herschreven. In 4.1.2.2. zijn de eisen aan de opstelling van meterruimten in de gemeenschappelijke ruimten van meergezinswoningen verhelderd.
  • In paragraaf 4.4.2 is verduidelijkt welke ongebruikte sparingen door installateurs mogen worden gebruikt en welke alleen door netbeheerders. Hiermee wordt voorkomen dat installatieleidingen het netbeheerdersdeel van de meterruimte ongewenst doorkruisen.

Inzien en reageren

De aanpassingen zijn gepubliceerd in een ontwerp wijzigingsblad. Belanghebbenden kunnen dit ontwerp tot en met 31 maart 2022 inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl. De normcommissie 'Meterruimten' bespreekt het commentaar en verwerkt dit waar mogelijk in het definitieve wijzigingsblad.

Achtergrond

De meterruimte is het hart van de woning waar alle nutsvoorzieningen samen komen en van daaruit hun weg in huis verder vervolgen. Door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie, woningbouwopgave en toenemend gebruik van domotica in huis, veranderen de eisen voor de meterruimte in woningen. Er wordt steeds meer in de meterruimte aangesloten, denk aan zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto's. Daarnaast zijn bewoners zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s van spullen die niet in de meterruimte thuishoren zoals schoenen. Zie ook een eerder artikel hierover.

Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over het toekomstige gebruik van de meterruimte zijn belangrijker dan ooit. De NEN-commissie ‘Meterruimten’ bewaakt de veiligheid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, risico op brand en warmteontwikkeling minimaliseren) en leveringsbetrouwbaarheid van nutsvoorzieningen aan woningeigenaren. Daarnaast kijkt de NEN-commissie naar een efficiënte benutting van de meterruimte.

Ook interessant