Zoeken
Menu
Aanbieden nieuwe Warmtewet uitgesteld tot 2023

Het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening, ook wel Warmtewet 2 genoemd, wordt niet voor 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Invoering duurt dus nog langer. Dat blijkt uit het introductiedossier dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben opgesteld voor hun nieuwe ministers.

Uit het dossier blijkt dat volgens de betrokken ambtenaren de voortgang voor het wetstraject niet voorspoedig verloopt. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van steun vanuit gemeenten voor het wetsvoorstel. Zij spelen een belangrijke rol in dit dossier aangezien ze een regierol hebben bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het doel van de nieuwe Warmtewet is om de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren door een heldere rolverdeling, transparante tarieven, verscherpte eisen voor leveringszekerheid en het zekerstellen van verduurzaming.

Februari 2023

In het introductiedossier staat dat vanwege de politieke heroverweging het wetsvoorstel waarschijnlijk pas in februari van 2023 ingediend kan worden. In 2021 werden intensieve pogingen ondernomen om gemeenten over de streep te trekken met betrekking tot de fundamentele keuzes die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel. Het is nog niet gelukt niet om de lokale overheden te overtuigen dat deze zaken in het wetsvoorstel goed geregeld zijn. Daarom werd besloten het kabinet een nieuwe politieke heroverweging te laten doen. Hiervoor zullen de warmtedialogen belangrijke input geven. Deze zijn gestart in december en worden in de eerste maanden van 2022 afgerond.

Het huidige wetsvoorstel staat een heldere verdeling van verantwoordelijkheden voor. De gemeente kan op basis van de wijkaanpak bepalen waar en wanneer collectieve warmtesystemen worden aangelegd. De gemeente selecteert vervolgens een warmtebedrijf. Dat kan een publiek, privaat of publiekprivaat warmtebedrijf zijn. Het warmtebedrijf is dan integraal verantwoordelijk voor de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid van dit systeem. De ACM houdt toezicht op het warmtebedrijf en kan ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Maar deze marktordening blijft leiden tot discussie. Vandaar dat besloten is tot een politieke heroverweging.

Publiek

Veel gemeenten willen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een publiek, privaat of publiekprivaat warmtebedrijf in hun gemeente. Zij vinden dat de mogelijkheden hiervoor in het huidige wetsvoorstel te beperkt zijn. Een dergelijke aanpassing zou de kern van het wetsvoorstel aantasten en is volgens de Landsadvocaat in strijd met het Europees recht. In deze discussie spelen ook de publieke netwerkbedrijven een rol. Deze zien een rol voor zich als netbeheerders van de warmtenetten, maar dat is weer in strijd met de integrale verantwoordelijkheid over de hele keten van warmtelevering zoals warmtebedrijven die nastreven.

Ook interessant