Zoeken
Menu
Herziene norm voor verbrandingsinstallaties ter commentaar

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien en gepubliceerd ter commentaar. Tot nu toe was de norm van toepassing op installaties die op gas of vloeibare brandstof werken. In de aangepaste versie zijn ook eisen opgenomen voor installaties die gestookt worden op vaste brandstoffen, zoals pelletketels en pelletkachels. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2022 commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 3028 beschrijft waar opstellingsruimten en stookruimten van gebouwgebonden- en industriële verbrandingsinstallaties aan moeten voldoen. In de norm staat ook welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn - zoals een expansievat of een veiligheidsklep - en wat de eisen zijn voor de brandstoftoevoerinstallatie. Daarnaast komt het beheer, periodiek onderhoud en de inspectie van verbrandingsinstallaties aan bod.

De norm is volledig geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van eisen voor installaties die gestookt worden op vaste brandstoffen. De aanvullende eisen voor gasmotoren in opstellingsruimten en stookruimten (in bijlage C van NEN 3028:2016) vallen onder het Warenwetbesluit machines en zijn daarom geschrapt. De rekenmethodiek in bijlage D van NEN 3028:2016 werd bijna nooit gebruikt en is daarom ook geschrapt.

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart 2022 normontwerp NEN 3028:2021 inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl. De normsubcommissie 'Eisen voor verbrandingsinstallaties' bespreekt de reacties. De definitieve versie gaat NEN 3028:2016 vervangen.

Meepraten 

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen' coördineert en geeft sturing aan de nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van installaties voor verbrandingstoestellen, brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan onder andere de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Ook interessant