Zoeken
Menu
Warmtepact: in 2030 moeten 1,2 miljoen woningen aansluiting hebben op warmtenet Tekst: Comtekst, Mari van Lieshout. Beeld: Getty Images

Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. De ambities en afspraken zijn vastgelegd in een Warmtepact, dat onlangs is ondertekend door Vattenfall, Eneco, Eteck en Veolia Nederland. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd.

De bedrijven die het pact ondertekenen vertegenwoordigen samen ongeveer driekwart van de warmtemarkt. Om hun ambities tot uitvoer te brengen, nemen zij de komende jaren een aantal maatregelen. In het pact spreken de bedrijven af plannen te maken voor de verduurzaming van warmtenetten boven de 2.500 aansluitingen. Eenmaal verduurzaamd zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte de hoofdbronnen. Duurzaam biogas, groene stroom of groene waterstof zijn voorbeelden van piekbronnen. Vanaf 2021 is voor ieder huishouden, aangesloten op een warmtenet, een warmte-etiket beschikbaar. Hierop is te zien waar de warmte vandaan komt en hoeveel CO2-besparing dit oplevert.

1,2 miljoen woningen

Wat betreft groei is afgesproken dat in 2030 minimaal 1,2 miljoen woningen zijn aangesloten op een warmtenet. Nu zijn dat er nog zo’n 400.000. Concrete afspraken over hoe dit te realiseren, zijn niet gemaakt. In algemene termen is wel vastgelegd dat warmtenetten meer bekendheid moeten krijgen, het draagvlak dient te verbeteren, er duidelijkheid moet komen over wat precies duurzaam is en dat wet- en regelgeving dit doel moeten stimuleren.
Dan de verduurzaming van de bronnen. In 2035 dient 75 procent van de geleverde warmte afkomstig te zijn van duurzame hoofd- en piekbronnen. Vijf jaar later moet ook het resterende deel zijn vergroend. Onder duurzame hoofdbronnen worden aardwarmte, WKO, zonnecollectoren, aquathermie, warmtepompen op groene stroom en restwarmte verstaan. Voor piekbronnen komen biomassa/biogas, groene stroom, groene waterstof, WKO en warmte uit een elektriciteitsoverschot in aanmerking. Aardgas als bron is dan dus uit den boze.

Warmte-etiketten

Partijen hebben verder afgesproken om ‘netspecifieke warmte-etiketten’ te ontwikkelen voor netten met meer dan 2.500 aansluitingen. Die moeten inzicht geven in de herkomst van de geleverde warmte. Verder zullen de ondertekenaars eigen klanten stimuleren tot een lager warmtegebruik en gaan zij een gezamenlijke campagne opzetten gericht op de versnelling van de warmtetransitie en het bevorderen van het draagvlak voor warmtenetten.
Eneco ziet als marktleider in warmte mogelijkheden om verder te groeien en te verduurzamen. In dit verband werkt Eneco aan zogenoemde warmtekaarten, die moeten leiden tot volledig duurzame netten in 2040 volgens de criteria zoals die zijn opgenomen in het pact. Wanneer die kaarten gereed zullen zijn, is nog niet bekend.

Ook interessant