Zoeken
Menu
Nederland wil meer CO2-reductie realiseren Foto: Shutterstock

Het kabinet wil op kort termijn meer CO2-reductie realiseren. Die beslissing is genomen vanwege de Urgenda-uitspraak van de rechtbank Den Haag. Daarnaast moet Nederland voldoen aan de afspraken van de Klimaattop van Parijs. Dit maakten staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) onlangs bekend.

In de komende maanden worden verschillende maatregelen onderzocht waarover in het najaar een besluit wordt genomen. Staatssecretaris Dijksma: “De afspraken in Parijs waren een historische klimaat-mijlpaal voor de wereld. Alleen mag het Klimaatakkoord niet zijn glans verliezen. Nederland zet met deze afspraken in op een sterke afname van broeikasgasuitstoot.” Minister Henk Kamp vulde haar daarbij aan: “Met het Energieakkoord hebben we een eerste, onomkeerbare stap in de transitie naar meer duurzame energie gezet en zorgen we al voor de helft van de broeikasgasreductie zoals voorgeschreven door het Urgenda-vonnis. We geven nu ook richting aan hoe we de resterende reductie kunnen bereiken. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het verder ontwikkelen van CO2-afvang en opslag. Het blijft daarnaast belangrijk om aanvullende maatregelen in Europees verband te bekijken.”

Maatregelen

Het kabinet heeft op kort termijn al enkele maatregelen voor ogen. “Om CO2-uitstoot verder terug te dringen richt het kabinet zich op de korte termijn ten eerste op de uitvoering van het Energieakkoord. Om de doelen van het Energieakkoord te halen zijn eerder door het kabinet met alle partijen aanvullende maatregelen genomen, zoals het aanpassen van de eerste schijf van de energiebelasting, zodat gas duurder wordt en elektriciteit goedkoper. Ook is er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparing door particuliere eigenaren.”

Kolencentrales

Daarnaast wil Nederland enkele kolencentrales sluiten. Het gaat hierbij om de Amercentrale 9 en Hemweg 8 uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. De sluiting van deze centrales zou bovenop de sluiten van vijf oudere kolencentrales komen. “Rond deze mogelijke maatregel wordt voor het najaar onder andere uitgezocht hoeveel broeikasgasafname dit in Nederland en in Europees verband oplevert. Daarnaast wordt gekeken wat de kosten voor de Staat zouden zijn, welk effect dit zou hebben op de leveringszekerheid en hoe zou moeten worden omgegaan met het eventueel wegvallen van de mogelijkheid om in de betreffende centrales duurzame biomassa bij-en mee te stoken. Verder zet het kabinet vol in op maatregelen rondom CO2-afvang en opslag en het stimuleren van geothermie, warmteprojecten en mestvergisting en –verwerking.”

Ook interessant