Zoeken
Menu
​BENG-eisen voor bijna-energieneutraal gebouw bekend Foto: Shutterstock

De huidige Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) wordt vervangen door de BENG-norm. Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ zijn. Wat betekent dit precies?

Volgens de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) moeten nieuwe gebouwen na 2020 geen of slechts minimaal energie gebruiken en moet de energie die nog nodig is in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Om hieraan te voldoen heeft Nederland een Nationaal Plan voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) opgesteld. Dit plan gaat uit van een gefaseerde verlaging van de energieprestatie-eisen om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. In dit kader gelden al vanaf 1 januari 2015 strengere eisen voor woningen en utiliteitsgebouwen.

De BENG-norm vervangt én gaat verder dan de huidige EPC-norm. Terwijl de EPC-waarde enkel het energieverbruik van een gebouw aangeeft, wordt de energieprestatie van bijna-energieneutrale gebouwen aan de hand van 3 eisen vastgelegd:

(1) de maximale energiebehoefte (uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar)

(2) het maximale primair energieverbruik (uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar)

(3) het minimale aandeel hernieuwbare energie (uitgedrukt in procenten)

De eisen verschillen naargelang de functies van de gebouwen. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen, utiliteitsgebouwen, onderwijsgebouwen en gezondheidszorggebouwen. Volgens het DGMR-onderzoeksrapport zijn de BENG-eisen haalbare eisen die nu al regelmatig in de praktijk gerealiseerd worden, zij het nog in de top van de markt. De eisen zijn evenwel nog niet definitief. In 2018 wordt getoetst of de eisen op een optimaal niveau liggen.

Huidige EPC-berekening vertalen naar nieuwe BENG-eisen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handleiding en rekenblad ontwikkeld waarmee u de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen kan vertalen naar de toekomstige BENG-eisen. Nog tot wanneer de bepaling van de energieprestatie is aangepast in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving, kan u de BENG-indicatoren bepalen uit de tussenresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120.

Voorbeeldrol overheid

De overheid stimuleert de ontwikkeling van bijna-energieneutrale gebouwen niet alleen door het stellen van duidelijke wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook door het stimuleren van collectieve oplossingen en ketensamenwerking en ervoor te zorgen dat er bij alle betrokken actoren (bouw- en installatiebranche maar ook de bewoners en gebruikers) voldoende draagvlak (en kennis) is met betrekking tot (bijna)-energieneutraal bouwen. Dat mag ook wel want uit een eerder onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er nog niet veel vraag is naar energieneutrale gebouwen.

Aangaande BENG zal de overheid een voorbeeldrol op zich nemen. Het streven is om de aanscherping naar bijna-energieneutraal bouwen voor overheidsgebouwen 2 jaar eerder dan de deadline voor de andere gebouwen in te laten gaan, in casu dus vanaf 31 december 2018.

Wat met de bestaande bouw?

De BENG-norm gaat over nieuwe gebouwen, maar uiteraard moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. De overheid zal maatregelen nemen om te stimuleren dat bestaande gebouwen tot bijna-energieneutrale gebouwen worden gerenoveerd. Denk aan initiatieven zoals Energiesprong, het innovatieprogramma van Platform31, dat tot eind dit jaar loopt. In dit kader kan ook het initiatief van Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66), Carla Dik-Faber (CU) en Albert de Vries (PvdA) om een snelle uitrol van nul-op-de-meter woningen te faciliteren, genoemd worden.


Ook interessant